Reklamácie

Reklamačný poriadok

Pre zabezpečenie jednotného a rýchleho postupu pri vybavovaní reklamácií tovaru zakúpeného na našej predajni Obuv Marco Botti, Košická 45, Bratislava, vydávame na základe Občianskeho zákona a Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov tento reklamačný poriadok:

Zodpovednosť predávajúceho za chyby

Predaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi určenú kvalitu, množstvo, mieru a váhu, a musí byť bez chýb, najmä musí zodpovedať závažným technickým normám. Za chyby, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim, zodpovedá predávajúci. Pri použitých veciach nezodpovedá za chyby, ktoré vznikli ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym zaobchádzaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za chybu, kvôli ktorej sa dohodla nižšia cena.

Lehota uplatnenia reklamácie

Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim. Ak je na predávanej veci, na jej obale alebo v návode k nej pripojenom vyznačená záručná lehota na použitie veci, záručná lehota sa nekončí pred uplynutím tohto termínu.

Reklamáciu je nutné uplatniť ihneď, ako sa chyba prejaví. Ak je tovar používaný s chybou a používanie zabráni odstráneniu chyby, reklamácia nebude uznaná. Ak je k tovaru vydaný záručný list, predajňa ho riadne vyplní a potvrdí.

Práva a zodpovednosť za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná lehota, zaniknú, ak sa v záručnej lehote neuplatnili.

Zákon č. 397/2008 mení a dopĺňa zákon č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa predovšetkým v oblasti záručnej doby. Uvedená zmena sa týka rozdelenia 24 mesačnej záručnej doby na prvý a druhý rok, a to nasledovným spôsobom:

  • Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie, ani iné náklady s tým spojené.
  • Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova, počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Miesto uplatnenia reklamácie

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v predajni, v ktorej bol výrobok zakúpený. Nákup preukazuje dokladom o zakúpení a záručným listom, ktorý je súčasťou všetkých značiek.

Vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Reklamácia nebude prijatá na posúdenie, pokiaľ tomu bude brániť čistota tovaru a všeobecné zásady hygieny. Produkt musí byť zbavený všetkých nečistôt.

Odstrániteľné vady

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby sa bezplatne, včas a riadne odstránila. Predávajúci je povinný odstrániť chybu bez zbytočného odkladu. Ak vec ešte nebola použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia chyby žiadať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti.

Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti výrobku. Pri obuvi ide o chyby zapínania, krúžkov, pätníkov, podpätkov, ozdôb, zdrhovadiel, kovania, odlepených a nedolepených podošiev, rozpárané šitie, chyba povrchovej úpravy a ďalšie podobné chyby. Čas od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do času, keď bol kupujúci po skončení opravy povinný vec prevziať, sa do záručnej doby neráta.

Neodstrániteľné vady

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby bolo možné vec riadne používať ako vec bez chyby, má kupujúci právo:

  1. na výmenu tovaru
  2. na zrušenie kúpnej zmluvy

Rovnaké práva má kupujúci, ak ide o odstrániteľné chyby, ale kupujúci nemôže pre opakovanie chyby vec riadne používať. Opakovanou chybou sa rozumie chyba, ktorá sa zopakovala po druhej záručnej oprave.

Poškodenie tovaru pri jeho predaji

Pri predaji dochádza k zmene vlastníctva zaplatením ceny za vybraný tovar. Ak kupujúci svojím zavinením poškodí, alebo zničí vybraný tovar pred prechodom vlastníckeho práva, zodpovedá za škodu podľa ustanovenia Občianskeho zákona a zodpovednosti za škodu.

  • Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.01. 2019

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

Ministerstvo hospodárstva SR – Ochrana spotrebiteľa:

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s

Zoznam registrovaných európskych centier:

http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Zdieľaj cez: