Obchodné podmienky

Obchodné a nákupné podmienky internetového obchodu Marco Botti

Vymedzenie pojmov

predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu na web-stránke www.marcobotti.sk

kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

tovar – produkty alebo služby ponúkané internetovým obchodom www.marcobotti.sk

objednávka – záväzná kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

Osobné údaje

Pre úspešné vybavenie Vašej objednávky potrebujeme Vaše základné osobné údaje. Narábanie s takýmito informáciami sa riadi zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Údaje o Vás nepredávame, ani inak neposkytujeme tretím osobám, s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri vybavení Vašej objednávky. Jedná sa o doručovateľské služby a banky. Tieto údaje sú poskytované jednorazovo, pre účel splnenia Vami zadanej objednávky.

Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode www.marcobotti.sk.

Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí.

Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky, a to vhodným spôsobom: e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúci zistí chybu vo svojej objednávke, môže ju nahlásiť a opraviť prostredníctvom e-mailu na adresu: obuv@marcobotti.sk, alebo telefonicky na +421 947 930 775

Zmluva je uzatvorená a stáva sa záväznou v momente jej akceptácie (potvrdenie objednávky), o ktorej bude kupujúci vyrozumený prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

Predávajúci je oprávnený do 14 dní od akceptácie objednávky odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu, že objednaný tovar sa nenachádza na sklade, pričom o odstúpení od zmluvy informuje e-mailom alebo telefonicky kupujúceho.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.marcobotti.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu, a to do vyexpedovania objednaného tovaru, e-mailom na adresu: obuv@marcobotti.sk.

Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná e-mailom alebo oznámená telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o stornovaní objednávky uviesť: číslo objednávky, meno a priezvisko a e-mail. V prípade dodržania podmienok o stornovaní objednávky, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť, v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť, v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, alebo poštovou poukážkou, ak kupujúci neuvedie číslo účtu, resp. nedisponuje platným bankovým účtom.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol v objednávke nepravdivé, alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak predávajúci už daným tovarom nedisponuje. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od zmluvy je možné podľa § 7 zákona č.102/2014 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ak je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete):

  • má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 zákona č.102/2014
  • ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 3 dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.
  • ak predávajúci neposkytol informácie spotrebiteľovi podľa § 3 ani dodatočne, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia doby pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar na adresu odosielateľa, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu, ktorú spotrebiteľ uhradil za tovar, v lehote 7 pracovných dní od doručenia tovaru predávajúcemu, bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim, alebo poštovou poukážkou, ak kupujúci neuvedie číslo účtu, resp. nedisponuje platným bankovým účtom.

V prípade, že kupujúci nesplní všetky dané podmienky a náležitosti pre odstúpenie od zmluvy, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu.

V súlade s §7 Zákona 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, Vám poskytujeme vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Možnosť vrátenia tovaru

Ak objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, môže ho kupujúci najneskôr do 14 dní po obdržaní vrátiť osobne, na predajni Obuv MarcoBotti Košická 45 Bratislava, alebo ho zaslať na vlastné náklady späť na adresu odosielateľa (Košická 45, Bratislava 2, 821 08).

Tovar, ktorý kupujúci z akéhokoľvek dôvodu vráti, nesmie byť použitý, poškodený, alebo neúplný, musí sa nachádzať v pôvodnom obale a musí obsahovať všetky dokumenty prislúchajúce k tovaru (záručný list a doklad o zaplatení tovaru).

V prípade, že kupujúci odošle predávajúcemu tovar (v náležitom stave) na adresu predávajúceho, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 pracovných dní od doručenia tovaru predávajúcemu, bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

V prípade, že kupujúci nesplní všetky povinnosti uvedené v podmienkach na vrátenie tovaru a odstúpenia od kúpnej zmluvy, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu.

Dodacie podmienky

Tovar je dodávaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti DPD, v rámci Slovenskej republiky, alebo poštou.

Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru – daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a záručný list.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra, alebo prebrať osobne na pošte, alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako dvakrát z dôvodu neprítomnosti kupujúceho a kupujúci prevzatie zásielky potvrdil e-mailom, alebo telefonicky, náklady na doručenie hradí kupujúci.

Kupujúci je povinný bezprostredne po prevzatí zásielky prekontrolovať tovar spolu s dopravcom (neporušenosť zásielky, poškodenie krabice, atď.). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie otvorenej alebo inak viditeľne poškodenej zásielky, je však povinný vyhotoviť záznam v reklamačnom protokole dopravcu a túto skutočnosť bez odkladu oznámiť predávajúcemu na telefónnom čísle +421 947 930 775 alebo e-mailom na adresu obuv@marcobotti.sk.

Pokiaľ kupujúci prevezme otvorenú alebo inak poškodenú zásielku, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú na dodanom tovare. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín, a o ktorom nebude spísaný reklamačný protokol, nebude braný ohľad vzhľadom na podmienky prepravcu.

Dodacia lehota

Dodanie objednaného tovaru bude realizované bez zbytočného odkladu najneskôr do 5 pracovných dní, prostredníctvom zmluvného dopravcu na uvedené meno a adresu objednávateľa v rámci Slovenskej republiky. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

Garantované doručenie na dodaciu adresu je 24 – 48 hodín od vyexpedovania tovaru. Tesne pred dodaním môže kuriér kupujúceho telefonicky kontaktovať, z dôvodu upresnenia termínu dodania.

Cena a platobné podmienky

Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením ním zvolenej možnosti. Pri spôsobe dodania kuriérom, je potrebné zaplatiť objednávku vopred – prevodom na účet.

Tovar môže byť platený bankovým prevodom vopred na účet spoločnosti Marco Botti s.r.o., alebo na dobierku.

Názov účtu Marco Botti s.r.o.

BIC: CEKOSKBX

IBAN: SK22 7500 0000 0040 2856 5626

Uvedená cena za poštovné a balné je vrátane DPH

Spôsob doručenia Cena Doba dodania
Slovenská pošta 4 € 2 – 3 pracovné dni
Kuriérska spoločnosť 5 € 1 – 2 pracovné dni
Osobný odber ZADARMO Do 24 hodín
Možnosti platby
Bankovým prevodom Platba vopred bankovým prevodom
Na dobierku Platba pri prevzatí zásielky (hotovosť, kartou)
Osobný odber Platba na predajni (hotovosť, kartou)

Záruka a reklamácie

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení vady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka, a bol zakúpený u predávajúceho.

Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru oprávnenému zástupcovi predávajúceho, spolu s dokladom o zaplatení, záručným listom a popisom vady.

Právo na záruku zaniká v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi, alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

Tovar na reklamáciu môže kupujúci zaslať poštou na adresu reklamačného oddelenia Košická 45 Bratislava 2 821 08, alebo je možné reklamáciu na tovar uplatniť osobne na predajni.

V prípade zasielania reklamácie poštou, kupujúci zašle tovar na určenú adresu reklamačného oddelenia, spolu s popisom vady, kópiou faktúry a potvrdeným záručným listom. Ak sa adresa pre dodanie opraveného výrobku bude líšiť s adresou na faktúre, je nutné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.

Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie – Reklamačný lístok. V prípade zaslania reklamácie priamo reklamačnému oddeleniu, je predávajúci povinný potvrdenie o prijatej reklamácii odoslať na e-mailovú adresu, alebo poštou kupujúcemu bez zbytočného odkladu.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie

Pri odstrániteľnej vade má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu tovaru, alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

V prípade, že má tovar súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká vada, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Reklamácia sa považuje za vybavenú – ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, zaslaním písomnej výzvy na prevzatie plnenia, alebo jej odôvodnené zamietnutie. Vo vlastnom záujme, pre urýchlenie reklamácie, prosíme zasielajte reklamované produkty na adresu, ktorá Vám bude zaslaná e-mailom.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Marco Botti s.r.o., kladie mimoriadny dôraz na bezpečnosť súkromia návštevníkov internetového obchodu www.marcobotti.sk. Firma zhromažďuje len tie údaje, ktoré sú potrebné pre plnú registráciu a fakturáciu užívateľov. Údaje sú získavané od návštevníkov portálu dobrovoľne, ich registráciou. Všetky údaje sú dôkladne zabezpečené proti zneužitiu neoprávnenou osobou. Prístup k údajom má len úzky okruh ľudí alebo partnerov firmy. Údaje nie sú predajné, prenajímateľné tretej strane bez písomného súhlasu užívateľa alebo súdneho rozkazu. Firma môže príležitostne použiť osobné údaje užívateľov k skontaktovaniu sa s užívateľom, pre overenie potrieb užívateľa, pre zlepšenie svojich produktov, služieb alebo informovania o novinkách, reklame. Údaje, ktoré nemajú charakter osobných údajov (otázky, názory), nie sú považované za osobné informácie užívateľov a môžu byť použité pre zverejnenie bez akýchkoľvek záväzkov voči užívateľovi. Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné stránky a servery, na ktorých nemusia platiť tieto zásady ochrany osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, Bratislava 27, 820 07

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. V prípade akýchkoľvek otázok, môže kupujúci napísať na e-mailovú adresu obuv@marcobotti.sk, prípadne zavolať na t.č. +421 947 930 775

Zdieľaj cez: