Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Marco Botti s.r.o., IČO: 35 690 135, so sídlom Tatranská 42, Bratislava 84106 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 • adresa: Košická 45, Bratislava 2, 821 08
 • e-mail: obuv@marcobotti.sk
 • t.č.: +421 947 930 775

Aké typy osobných údajov zbierame a načo ich potrebujeme:

 • meno a priezvisko zákazníka
 • telefónne číslo
 • e-mail
 • adresa dodania
 • Newsletter (novinky)
 • fakturácia a ekonomické náležitosti
 • fakturačná adresa

Všetky údaje potrebujeme pre úspešnú realizáciu Vašej objednávky, fakturáciu, ekonomické náležitosti, alebo kontaktovanie počas reklamačného procesu.

Taktiež sa môžete prihlásiť k odoberaniu newslettera (noviniek) poskytnutím osobných údajov, a tým vyjadríte súhlas s ich spracovaním na tieto marketingové účely (informácie o akciách, novinkách, výpredajoch, či súťažiach). Pre odhlásenie sa z odberu newslettera môžete požiadať kedykoľvek prostredníctvom e-mailu.

Prenos údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo inej medzinárodnej organizácii.

Zabezpečenie osobných údajov

Aby boli Vaše osobné údaje chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia, v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu.

Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia, musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom, a to bez ohľadu na Vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je táto doba spravidla 10 rokov. V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame Vaše údaje do doby odvolania Vášho súhlasu.

Vaše práva

V súvislosti s ochranou osobných údajov má spotrebiteľ viaceré práva, ktoré si môže uplatniť:

 • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
 • právo doplniť alebo opraviť osobné údaje
 • právo na prístup k údajom
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania
 • právo vniesť námietku
 • právo na podanie sťažnosti
 • právo na prenos údajov
 • právo na doplnenie a opravu

Ak sú Vaše údaje nesprávne uvedené, môžete ich upraviť priamo v nastaveniach Vášho užívateľského účtu alebo nás môžete kontaktovať na e-mailovú adresu obuv@marcobotti.ska požiadať o ich opravu a doplnenie.

Prístup k údajom

Máte právo požiadať o prehľad údajov, ktoré o Vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať, a to prostredníctvom e-mailovej adresy obuv@marcobotti.sk.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, a to v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky a nedotkne sa to údajov, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry):

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované.
 • Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov.
 • Osobné údaje boli spracované nezákonne.
 • Dôvodom pre výmaz je splnenie povinností podľa zákona, osobitného predpisu, alebo medzinárodnej zmluvy.
 • Jedná sa o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v nasledovných prípadoch:

 • namietate správnosť osobných údajov, a to do doby, než sa overí správnosť osobných údajov
 • spracovanie Vašich osobných údajov je nezákonné
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, avšak Vy ich potrebujete pre uplatnenie, výkon alebo obranu Vašich právnych nárokov
 • namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním Vašich osobných údajov

Právo na vznesenie námietky

Máte právo namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

Právo na podanie sťažnosti

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že Vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Kontaktné údaje nájdete tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0.

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

Zdieľaj cez: